Forretningsbetingelser

(Sidst opdateret 01-01-2023)

1. Tilbud

1.1. Indledende møde
Sloth Design & Marketing istandsætter gerne et indledende videomøde for at finde ud af, om der er et godt match mellem kunden og Sloth Design & Marketing.

1.2. Tilbud
Eventuelle tilbud og overslag på opgaver bliver sendt via mail.
Men følgende vilkår gælder naturligvis også ved mundtlige aftaler.

1.3. Gyldighed
Medmindre andet er oplyst, gælder tilbud og overslag fra Sloth Design & Marketing i 14 dage fra tilbuddet er sendt.

1.4. Aftale
En aftale regnes for bindende for os begge fra det øjeblik, tilbuddet aktivt er bekræftet af dig via mail.

Hvis Sloth Design & Marketing udsender et tilbud på udførsel af et projekt, hvor det viser sig at opgaven ikke kan laves, så forbeholder Sloth Design & Marketing sig retten til at kunne annullere den pågældende aftale eller tilbagebetale kunden for den del af opgaven som ikke kan laves.

1.5. Aflyser du en aftale
Aflyser du en tidsbestemt aftale mindre end 24 timer før aftalens start, bliver du faktureret 50% for aftalt og fastlagt arbejdstid.

Manglende levering af aftalte materialer og/eller informationer regnes også for aflysning og der faktureres derfor også i sådanne tilfælde for den afsatte arbejdstid.

1.6. Ændringer
Eventuelle ændringer og tilføjelser til oprindelig aftale bedes du sende til Sloth Design & Marketing via mail.

1.7. Indsigelsesfrist i forhold til aftaler
Er der ikke indenfor 72 timer gjort skriftlig indsigelse via mail, betragtes ordrebekræftelse og aftale som bindende for os begge.

1.8. Delbetaling ved projektstart
Ved projektstart opkræves 50% af totalbeløbet aconto.

1.9. Fortrydelsesret
Sloth Design & Marketing producerer produkter som er specialtilpasset til kunden. Kunden accepterer, at Sloth Design & Marketing påbegynder arbejdet så snart bestilling er modtaget. Den almindelige fortrydelsesret i Forbrugeraftalelovens §12, stk. 1 stopper i medfør af samme lovs §12, stk. 2 således ved Sloth Design & Marketing’s påbegyndelse af kundens bestilling.

2. Praktiske forhold

2.1. Arbejdsproces
Arbejdet regnes for påbegyndt på aftalt dato.

2.2. Deadlines
Respekt for aftalte deadlines er afgørende for processens forløb.

Overskrides deadlines, forlænger det ofte den samlede arbejdstid – og kan betyde væsentlige forsinkelser og udgifter.

Sloth Design & Marketing såvel som kunden forpligter sig derfor til at overholde aftalte tidsfrister.

I perioden mellem aftalt startdato og aftalt deadline forpligter kunden sig til at reagere i løbet af max. 24 timer på alle anmodninger om at levere materialer, oplysninger eller reaktioner, der har direkte betydning for arbejdsprocessen.

Manglende levering af materialer og/eller manglende respons på henvendelser regnes for aflysning (se pkt. 1.5.) når tidspunkt er aftalt.

2.3. Forsinkelser
Ved forsinkelse der forårsages af Sloth Design & Marketing eller dennes leverandører, kan betalingsfristen udskydes tilsvarende.

I tilfælde af aflysning, udsættelse(r), manglende levering eller reaktion fra kundens side på designudkast, mail og lignende, fakturerer jeg for overflødiggjort kapacitet (arbejdstid og/eller andre ressourcer). (Se pkt. 1.5.)

Sloth Design & Marketing kan ikke gøres ansvarlig for forsinkelser, der skyldes kunden selv, tekniske problemer eller tilsvarende hos eksterne leverandører (webhotel, DK-Hostmaster etc.)

2.4. Forberedelser
Ønskes der backup af et eventuelt tidligere website før et nyt etableres, er det kundens eget ansvar, at dette sker og i passende tid før Sloth Design & Marketing påbegynder arbejdet.

2.5. Flytning af domæne
Ved flytning af domæne er kunden selv ansvarlig for at sikre enhver form for indhold på både webserver, mailserver o.a. medmindre andet er skriftligt aftalt.

2.6. Opsigelse af aftaler med webhotel
Ved flytning af domæne fra et webhotel til et andet er kunden selv ansvarlig for eventuelt at opsige hidtidige aftaler og i rette tid.

2.7. Indsigelser, rettelser og justeringer
Ønsker du rettelser af udført arbejde, bedes du sige til hurtigst muligt – og senest 72 timer efter du er anmodet om at vurdere udkast, færdigt arbejde etc. – herefter vil det være en ekstra rettelse som kan købes via et klippekort.

2.8. Administrativ adgang til din hjemmeside
Af praktiske årsager har du ingen adgang som administrator til din hjemmeside, så længe jeg arbejder på den – så længe jeg har ansvaret for dens tekniske tilstand og eventuelle fejl. Når opgaven afsluttes og du (igen) får adgang som administrator, ophører mit ansvar for hjemmesidens indhold, funktionalitet og tilstand.

2.9. Backup af hjemmeside
Vær opmærksom på, at du selv har ansvar for at lave og opbevare backup af din hjemmeside – medmindre du har en serviceaftale med Sloth Design & Marketing.

3. Materialer

3.1. Kundens levering af materialer
Al tekst til hjemmeside leveres digitalt – helst via mail. Alternativt som .doc, .docx eller .txt. Evt. i fælles Dropbox eller Google Docs.

Logo/billedmateriale leveres elektronisk i korrekt format (.jpg, .jpeg, .png, .gif, .pdf, .eps, .ai).

3.2. Ansvar for leveret materiale
Ved levering af materiale, der fylder mere end 2 mb anvendes WeTransfer. Alle materialer skal leveres i kopi. Kunden er selv ansvarlig for at have originaler.

3.3. Opbevaring af materiale
Sloth Design & Marketing påtager sig ikke noget ansvar for at opbevare leverede materialer og sletter ofte leveret materiale 60-90 dage efter en opgave er fuldført – I henhold til Persondataloven.

3.4. Juridisk ansvar for materiale
Du er som kunde selv ansvarlig for, at leveret materiale overholder gældende lovgivning samt for ikke at krænke 3. part ved materiale der leveres til brug på webhotel, hjemmeside eller i andet design samt ved registreringer af domænenavne.

3.5. Materiale der anvendes efter opgavens levering
Sloth Design & Marketing samt partnere/konsulenter/forhandlere/samarbejdspartnere fraskriver sig ethvert ansvar for materiale, billeder, tekst m.v. der anvendes i kundemateriale/hjemmeside m.v. efter opgaven er afleveret. For dette er kunden til enhver tid den ansvarlige i forhold til dansk og udenlandsk lovgivning.

3.6. Open source software
I det omfang der benyttes open source software (eksempelvis WordPress og diverse plugins), kan Sloth Design & Marketing desværre ikke yde nogen form for garanti for denne. Der er tale om software, der løbende udvikles og forandres – uden for Sloth Design & Marketing’s indflydelse.

3.7. Ingen garanti for ekstra funktioner
Sloth Design & Marketing kan ikke yde nogen form for garanti for diverse funktioner, designskabeloner etc. der anvendes til open source software. Uanset om disse funktioner er gratis eller købt.

Der kan eksempelvis ikke ydes garanti for, at diverse plugins og designskabeloner fremover udvikles, så de også kan fungere sammen med fremtidige versioner af den anvendte software (eks. WordPress).

Der kan heller ikke gives garanti for, at et plugin virker efter en opdatering af din hjemmeside til en nyere version.

3.8. Fejl på software eller data
Problemer der opstår som følge af fejl og/eller mangler på anvendt software eller data kunden har anskaffet og/eller leveret, kan Sloth Design & Marketing ikke påtage sig ansvar for.

4. Ansvar og rettigheder

4.1. Tab
Sloth Design & Marketing er ikke ansvarlig for kundens eventuelle driftstab, avancetab eller andet indirekte tab som følge af fejl i materiale, driftsstop/sikkerhedsproblemer på webhotellet eller andet. (Se pkt. 2.9. vedrørende backup.)

4.2. Domænenavn
Domænenavn(e) og webhotel oprettes altid i kundens navn. Kunden er ansvarlig for, at der angives korrekte oplysninger til DK-Hostmaster og webhotellet – og ligeledes ansvarlig for, at DK-Hostmaster fremover er i besiddelse af korrekte oplysninger

DK-Hostmaster og webhotel fremsender særskilt faktura til kunden for egne ydelser.
Kunden er selv ansvarlig for at afgive korrekte og fyldestgørende oplysninger til brug ved oprettelse af domænenavn(e) og webhotel.

4.3. Webhotel
Er der tale om at flytte domænenavn til nyt webhotel, er kunden selv ansvarlig for, at alle aftaler med det hidtidige webhotel etc. opsiges og i rette tid.

Sloth Design & Marketing er ikke på nogen måde ansvarlig i forhold til webhotellet, dets service, sikkerhed, priser og/eller øvrige vilkår, handlinger, forhold, fejl og mangler.

4.4. Fejl i produceret materiale
Sloth Design & Marketing er alene ansvarlig for egenproducerede fejl i det af Sloth Design & Marketing’ leverede – ikke for tekniske fejl/mangler i anvendt software/materiale eller for fejl, der opstår efter opgaven er leveret. Ansvaret for tekniske/praktiske fejl ophører i samme øjeblik det tekniske ansvar for websitet overdrages til dig. (Se pkt. 2.8 om administrativ adgang til websitet)

4.5. Lovpligtige informationer
Du er som kunde selv ansvarlig for, at din hjemmeside/blog/webshop indeholder alle de informationer, der kræves for din branche. Skal du eksempelvis have Fødevarestyrelsens smiley på dit website eller give besøgende/kunder bestemte oplysninger.

Du kan være omfattet af krav om information om cookies, indsamling af personlige oplysninger (GDPR). Der er desuden krav om, at “Virksomheder skal i breve og på andre forretningspapirer, herunder elektroniske meddelelser, og på virksomhedens hjemmeside angive navn, hjemsted og CVR-nr.” LOV nr 616 af 14/06/2011.

4.6. Korrektur, fejl og rettelser
Tekniske og/eller sproglige fejl, som Sloth Design & Marketing er direkte ansvarlig for, bliver rettet uden yderligere fakturering indenfor 30 dage efter opgaven er afleveret.

Det er kundens endelige ansvar at sørge for, at eventuelle tekster herunder navne, kontaktoplysninger mv. og billeder er korrekte, inden kunden siger ’OK’ før lanceringen af en ny hjemmeside.

4.7. Anmodning om korrektur
Når en opgave er løst, helt eller delvist, har kunden ret til korrekturrettelser m.v. jvf. betingelser og specifikationer.

Anmodning om rettelser skal, medmindre andet er aftalt, fremsættes senest 72 timer fra (del)opgavens levering. Herefter betragtes (del)opgaven som godkendt og afsluttet.

4.8. Skade og tab
Sloth Design & Marketing samt samarbejdspartnere frasiger sig ethvert ansvar for tabt omsætning/indtjening eller anden skade/tab af såvel økonomisk som anden karakter ved brug og køb af ydelser fra Sloth Design & Marketing.

4.9. Erstatningsansvar
Sloth Design & Marketing’ økonomiske ansvar i forhold til punkt 4.4. og 4.5. kan ikke overstige det beløb Sloth Design & Marketing har modtaget for opgaven – fratrukket de udgifter Sloth Design & Marketing måtte have haft til underleverandører på opgaveløsningen. Eksempelvis til tekstforfatter, fotograf, programmør, tegner eller andet.

4.10. IT-kundskaber
Sloth Design & Marketing står ikke til ansvar for kundens manglende IT-kundskaber og/eller problematikker, der er opstået på grund af disse manglende kundskaber. Sloth Design & Marketing vil dog som udgangspunkt oplære kunden i brug af det leverede materiale ved overleveringen af dette.

4.11. Data på kundens egne servere
Sloth Design & Marketing kan aldrig stilles til ansvar for data beliggende på kundens egne servere. Herunder kundens egne e-mails eller data liggende på kundens selvvalgte webhotel.

4.12. Nedetid på hjemmeside/webshop
Sloth Design & Marketing gør opmærksom på, at der kan opstå nedetid i forbindelse med redelegeringer af domæner eller ændringer i DNS, hvilket Sloth Design & Marketing ej heller kan stilles til ansvar for. Dette kan eksempelvis være nødvendigt ved opgradering eller flytning af servere.

Sloth Design & Marketing kan ikke drages til ansvar, såfremt kundens hjemmeside eller webshop har/får nedetid eller fejl som følge af hosting eller problemer med WordPress, temaet og de tilhørende plugins, eller i forbindelse med opdatering af disse.

4.13. Placering på søgemaskiner
Sloth Design & Marketing kan ikke kontrollere placeringer på diverse søgemaskiner. Dette betyder derfor også, at Sloth Design & Marketing ikke kan stilles til ansvar overfor faldende placeringer på søgemaskiner såsom Google, Bing eller Yahoo. Hverken før, under eller efter lanceringen af en ny hjemmeside.

4.14. Juridisk vejledning
Sloth Design & Marketing kan ikke drages til ansvar såfremt Sloth Design & Marketing er behjælpelig med juridisk vejledning – eksempelvis angående privatlivspolitik. Sloth Design & Marketing anbefaler altid at gå til en fagkyndig ved juridiske gøremål.

4.15. Uautoriserede personer på hjemmeside/webshop
Såfremt kundens hjemmeside og/eller webshop hackes eller der af anden art kommer uautoriserede personer/bots ind på hjemmesiden, så kan Sloth Design & Marketing ikke drages til ansvar.

4.16. Force Majeure
Sloth Design & Marketing er i henhold til disse betingelser ikke ansvarlig overfor den anden part, for så vidt det skyldes forhold, der ligger uden for Sloth Design & Marketing’s kontrol, og som Sloth Design & Marketing ikke ved disse betingelsers indgåelse burde have taget i betragtning og ej heller efter disse betingelsers indgåelse burde have undgået eller overvundet. Her kan Sloth Design & Marketing ikke holdes ansvarlig for direkte eller indirekte tab, kunden måtte lide.

5. Ophavsret

5.1. Ophavsret til leveret materiale
Kunden er selv ansvarlig for, at materiale (billeder, tekst, lyd, video) der leveres til Sloth Design & Marketing til brug i opgaven ikke krænker nogens ophavsret og heller ikke på anden måde er i strid med gældende love.

5.2. Sloth Design & Marketing’s ophavsret
Tekster, webdesign og andet, der udarbejdes af Sloth Design & Marketing, er beskyttet af loven om ophavsret, og Sloth Design & Marketing må til en hver tid benytte komponenterne i andre sammenhænge.

Brugsret til værkerne (webdesign, tekster etc.) overdrages først til kunden, når faktura for opgaven er betalt, herefter tilfalder den fulde brugsret kunden 100%.

5.3. Anden anvendelse af materiale
Det af Sloth Design & Marketing’s udarbejdede materiale må som udgangspunkt kun anvendes til det aftalte formål og på det aftalte domænenavn.

Det af Sloth Design & Marketing’s udarbejdede materiale må hverken videresælges, udlejes, videregives eller på anden måde stilles til rådighed for andet og/eller andre end aftalt ved opgavens begyndelse.

5.4. Videreudnyttelse af materiale
Brug af leveret materiale i anden sammenhæng end aftalt kan i visse tilfælde tillades – men kun efter forudgående aftale og fakturering.

5.5. Dansk Journalistforbund og ophavsretten
Eventuel overtrædelse af Sloth Design & Marketing’s ophavsret vil i sidste instans blive overgivet til Dansk Journalistforbund.

6. Priser og betaling

6.1. Prisgaranti
Alle ydelser faktureres efter den prisliste, der er gældende på bestillingstidspunktet.

6.2. Fakturering
Sloth Design & Marketing handler oftest med virksomheder, hvorfor alle oplyste priser er angivet i danske kroner og eksklusiv 25% moms. Dette gør sig også gældende for priser på hjemmesiden malousloth.dk og tilbud sendt direkte til kunden.

Alt bestilt arbejde der rækker ud over det udtrykkeligt aftalte, vil blive faktureret efter Sloth Design & Marketing’s prisliste.

Alle tilbud og overslag fra Sloth Design & Marketing er som udgangspunkt baseret på, at materiale leveres til aftalt tid – samt i korrekt og brugbar kvalitet fra kunden eller dennes leverandør(er). (Se pkt. 1.5)

6.3. Betaling til bankkonto
Alle betalinger til Sloth Design & Marketing foregår ved overførsel til bankkonto.
Fakturanummer og firmanavn bedes altid anføres.

6.4. Forudbetaling
Hvis opgavens løsning forudsætter, at Sloth Design & Marketing skal købe billeder, logo, fotos, funktionalitet eller andet til opgavens løsning, kan det komme på tale, at disse indkøb skal betales forud.

Ved alle opgaver opkræves 50% af beløbet forud.

6.5. Faktura
Det fulde beløb eller evt. restbeløb faktureres som udgangspunkt senest 30 dage efter opgaven ifølge aftale er påbegyndt.

6.6. Løbende betaling
Ved projekter, der strækker sig over mere end 30 dage fra projektstart, har Sloth Design & Marketing ret til løbende at fakturere for såvel arbejdstid som anskaffelse af materialer fra eksterne leverandører på månedlig basis.

6.7. Betalingsfrist
Sloth Design & Marketing’s standard betalingsfrist er 7 dage netto fra faktureringsdato. Længere betalingsfrist kan aftales.

6.8. For sen betaling
Et tilgodehavende, der ikke betales rettidigt, bliver pålagt et rykkergebyr på 100 kr. Rykker nr. 2 har et gebyr på 200 kr. Og 3. og sidste rykker har 300 kr. gebyr.

Såfremt betaling ikke er modtaget 3 måneder efter sidste rettidige betalingsfrist, vil kundens data blive slettet.

6.9. Inkasso
Er betalingen ikke foretaget senest efter 3. rykker kan sagen uden yderligere overdrages til inkasso.

6.10. Klippekort
Et klip svarer til 1 times arbejde.

Alt arbejde afregnes per påbegyndt kvarter, og efter hver opgave vil der blive opgivet hvor mange klip der er brugt og hvad der skulle være tilbage.

Købte klip eller klippekort man ikke har brugt, kan ikke returneres.

Klip skal betales forud før arbejdet påbegyndes, da timeprisen er billigere end normalt. (betales der ikke til tiden og arbejedet er udført, vil der blive sendt rykker som normalt).

7. Samarbejdspartnere og underleverandører

7.1. Valg af samarbejdspartnere og underleverandører
Sloth Design & Marketing kan frit vælge og skifte samarbejdspartnere samt leverandører af ydelser og produkter der indgår i den samlede løsning til kunden – medmindre det er aftalt at lade bestemte leverandører indgå i projektet.

8. Ophævelse af aftale

8.1. Misligholdelse
Hvis en af aftalens parter i væsentlig grad misligholder sine forpligtelser i henhold til aftalen, kan den anden part uden varsel ophæve aftalen.

8.2. Økonomisk ansvar ved ophævet aftale
Sloth Design & Marketing har, ved ophævelse af aftale som følge af forhold som beskrevet i 8.1., krav på at blive honoreret for det anvendte tidsforbrug samt eventuelle udlæg til materialer eller underleverandører.

8.3. Opsigelse af aftale
Såfremt kunden opsiger eller misligholder en indgået aftale forbeholder Sloth Design & Marketing sig alle rettigheder til det af Sloth Design & Marketing udførte og ufærdige arbejde – uden at yde økonomisk kompensation eller nedslag i pris herfor.

8.4. Fakturering ved opsigelse af aftale
Opsiges aftalen efter arbejdet er påbegyndt og med mindre end 7 døgn til deadline (30 dage efter aftalens indgåelse, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt), vil det på kontrakten angivne samlede beløb blive opkrævet.

8.5. Misligeholdelse af aftale
Sloth Design & Marketing er berettiget til straks at stoppe alle ydelser uden økonomisk kompensation, hvis kunden går i restance, bliver registreret i RKI, indgår betalingsstandsning eller konkurs.

9. Markedsføring

9.1. Brug af opgaveløsning til markedsføring
Sloth Design & Marketing må gerne henvise til, og gøre brug af de materialer, som vi i fællesskab producerer i egen markedsføring, medmindre andet er aftalt med kunden ved opgavens start.

10. Ejeroplysninger

Denne hjemmeside ejes og vedligeholdes af:

Sloth Design & Marketing
Nattergalvej 11, 1. TV,
8900 Randers, Danmark
Tlf: + 45 60 59 52 30
kontakt@malousloth.com
CVR-nummer: 43741527